سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معنی دعا :دعایعنی صدازدن ومددخواستن درحل مشکلات ازخالق خود.دعاکردن یکی ازبهترین اعمالی است که هم خداوندکریم درقرآن وهم پیامبراکرم(ص)وامامان معصوم(ع)سفارش بسیار نموده اند.

آیات قرآن راجع به دعا کردن:

1-(اعراف آیه 80):برای خدا نام های نیک است پس اورابه وسیله آنها بخوانیدودعاکنید.

2-(غافرآیه60):مرابخوانیدودرخواست کنیدتاپاسخ دهم.

3-(انعام آیه53):ای پیامبر نبایدآنان راکه هرصبحگاه وشبانگاه خدارامی خوانندازپیش خودبرانی.

4-(فرقان):ای رسول من بگواگربه سوی خدامتوجه نشویدودعانکنیدپروردگارم به شما اعتنا نخواهدکرد.

سخنان ائمه معصومین(ع)راجع به دعا

رسول اکرم(ص):دعاحربه مومن است برای دفع دشمن وعموددین است که به آن دین مومن برپا است ونورآسمان وزمین است.

(بحارالانوارجلد93ص288)

امام صادق(ع):دعاهمان عبادتی است که خداونددرباره اش فرموده هماناکسانی که ازعبادت وپرستش من تکبر کنندبزودی باذلت وخواری واردجهنم خواهندگشت پس فرموددعاکن خدارابخوان ومگو کارها برحسب تقدیرالهی انجام خواهدشد.

(وسائل الشیعه)

پیامبراکرم(ص):ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد.

(مشکات الانوار)

امام رضا(ع):دعاازنیزه کارگرتراست ودعابرمیگرداندقضاراهرچندازآسمان نازل شده باشدومحکم شده باشد ودعا کلیدهمه رحمت هااست.

امام صادق(ع):خداوندعزوجل خوشش نمی آیدکه بندگانش ازهمدیگر خواهش ودرخواست کنندوهمین مطلب رادرباره خودش دوست داردچون خداوندعزوجل خوشش می آیدکه ازاوسوال ودرخواست کنند ونعمتهای خداوندی راازوی بخواهند.

(ص1109،ح2،ب20)

امام محمدباقر(ع):هیچ چیزی نزدخدابرترازسوال ودرخواست آنچه که درنزداوست نمی باشد.

رسول اکرم(ص):کسی که به دعا توفیق یابدبدبختی نداردووقتی خدا تووفیق خودرابرای دعا فراهم نمودعلامت آن است که درهای رحمت رابروی اوگشوده است.

(وسائل الشیعه)

امام صادق(ع):هنگامی که بنده مومن دعاکندخداوندعزوجل به فرشتگان گویدبااین که دعای این بنده مستجاب است درعین حال حاجتش رادیرتر برآورید چون من دوست دارم آوازش رابشنوم.

امام رضا(ع):به اصحاب خودفرمود برشما باد به سلاح انبیاء.گفتند:سلاح انبیاءچیست؟فرمود:دعا.

امام موسی کاظم(ع):فرمودکه ازبرای هرمرض دواودعائیست.هرگاه خدای تعالی به خاطر بیماررساندکه دعا کندبه تحقیق اذن داده است درشفای او.

فوایددعاازسخنان ائمه معصومین(ع)

امام صادق(ع):همانا بنده مومنی درباره حاجتی خدای خودراخوانده ودعا میکنددرآن حال خداوندعزوجل به فرشتگان گویدحاجت اورادیگرتربرآورید چون مشتاق شنیدن صدای او هستمودرروزقیامت خدای عزوجل به آن بنده خواهدگفت:بنده من دعاکردن ومن برآوردن حاجت تورا مدتی به تاخیرانداختم وثواب دیربرآوردن حاجتت الان چنین وچنان خواهد ودرباره فلان مطلب دعا کردی بازهم دعایت رادیرمستجاب کردم واکنون به عوض دیرمستجاب شدن دعایت مزدوپاداش فراوانی خواهم داد.امام صادق(ع)فرمود:همین که مومن خوبی نتیجه رامیبیند آرزو میکندکه ای کاش هیچ یک ازدعاهایش مستجاب نمیشد.

(ب21،ح5،ص1112)

پیامبراکرم(ص)فرمود:هرمسلمانی که دعا کرده وخدا رابخواند البته درغیرقطع رحم وگناه حتمایکی ازاین سه نعمت به اوداده خواهدشد.

اول:خواسته اش رابزودی برآورد.

دوم:ذخیره آخرتش قراردهد.

سوم:پیشامدناگواری راازاودور کند.

یاران گفتند اگرچنین است فراوان دعاکنیم.فرمود:فراوان دعا کنید.

اما صادق (ع):خداونددرروزقیامت دعای مومنان راجز کارهای نیک آنان شمرده وبه همین بهانه دربهشت جای بهتری به آنان خواهدداد.

علی(ع):دعاسپرمومن درمقابل بلاهاستواگردرب خانه ای رازیادبکوبی عاقبت به رویت بازشود.خداونددوست داردبندگانش ازاودرخواست کنندوبه پاداش دعای آنان درروزقیامت مانندعملهای دیگرشان خواهد داد.

(وسائل الشیعه)

امام صادق(ع):برشمابادبه دعاکردن چه اینکه هیچ وسیله ای ماننددعاشمارابهمقامات قرب معنوی نزدیک نمیکند.

رسول اکرم(ص):دعامغزوروح عبادتهااست هیچ دعایی بی اثرنمی ماندولااقل کفاره بعضی ازگناهان واقع میشود.

(وسائل الشیعه)

وموضوعات هفته آینده

چه وقتها برای دعا کردن مناسبتراست

شرایط دعاکردن

اگردعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید

اگردعایتان به اجابت نرسیدمواظب این سه حالت باشید

دعاکردن سه حالت داردکه به هرحالتی که باشد برای انسان اجرمعنوی دارد.

 


تاریخ : سه شنبه 94/4/9 | 11:35 صبح | نویسنده : sougand7080-h | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مرگ چت